Projekti

 

Inovacijski projekt:  

ŠOLA ZA RAZLIČNE UČENCE – TO ZMOREM TUDI JAZ –  UČENCI Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA V OSNOVNI ŠOLI

 

Projekt predstavlja odziv strokovnih delavcev šole na povečanje
vključevanja otrok z motnjo avtističnega spektra v programe redne
osnovne šole, šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim
standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Strokovna
skupina je na osnovi analize stanja in dobljenih rezultatov oblikovala
priporočila za delo z učenci z motnjo avtističnega spektra.

 

Projekt                                         Predstavitev projekta_MAS